Nieuws

Eindejaarstips 2022

Lees hier de eindejaarstips voor 2022.

Prinsjesdag 2022

Lees hier alles over Prinsjesdag 2022.

Prinsjesdag 2021

Lees hier alles over Prinsjesdag 2021.

Eindejaarstips 2020

Lees hier de eindejaarstips voor 2020.

Prinsjesdag 2020

Lees hier alles over Prinsjesdag 2020.

Het nieuwe btw-identificatienummer

Lees hier alles over het nieuwe btw-identificatienummer.

Eindejaarstips 2019

Lees hier de eindejaarstips voor 2019.

Prinsjesdag 2019

Lees hier alles over prinsjesdag 2019.

De KOR naar OVOB: hoe zit dat?

Van Kleine OndernemersRegeling (KOR) naar OVOB.  De huidige KOR wordt met ingang van 1 januari 2020 vervangen door een nieuwe KOR: de OVOB. Die nieuwe regeling heeft enkele essentiële verschillen. Welke zijn dat? Dat lees je hier.

Nieuw btw-nummer in 2020

Zo’n 1,3 miljoen eenmanszaken in Nederland krijgen voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer van de Belastingdienst. Dit nieuwe nummer heeft geen koppeling meer met jouw persoonlijke BSN-nummer (burgerservicenummer).

Belasting wijzigingen 2019

Per 1 januari 2019 treedt het belastingplan 2019 in werking. De belangrijkste wijzigingen staan in dit document beschreven.


Eindejaarstips

In dit document staan eindejaarstips van Register Belasting, dé beroepsvereniging van belastingadviseurs


 

Gastblog BureauV

Lees hier het gastblog geschreven door BureauV over administratie en de diensten van BureauV


 

Duidelijkheid over vervanging wet DBA

Lees hier alles over de nieuwe wet DBA.


Prinsjesdag 2018

Lees hier alles over prinsjesdag 2018.


Eindejaarstips 2017

Lees hier alle tips voor het einde van 2017.


Prinsjesdag 2017

Lees hier alles over prinsjesdag 2017.


FiscKwartaal(tje)

Lees hier de tips en tricks voor het komende kwartaal.


Maatregelen pakket 2017

Bekijk hier het document met alle maatregelen van het belastingplan in 2017.


Eindejaarstips 2016 en de aandachtspunten 2017

Bekijk hier het document met alle de eindejaarstips van 2016 en de aandachtspunten voor 2017.


PRINSJESDAG: FISCALE MAATREGELEN 2017 NAAR TWEEDE KAMER

Bekijk hier het document met alle wijzigingen voor 2017.


Wat verandert er per 1 juli 2016?

Per 1 juli 2016 treden een aantal wetswijzigingen in werking. Zo wordt de ketenbepaling gewijzigd en mogen jaarrekeningen vanaf boekjaar 2016 alleen via SBR of online service worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. In dit document staat een overzicht.

Bron: POSTED BY BD ACCOUNTANCY


Veel gestelde vragen over DBA

Lees hier de veelgestelde vragen over DBA.


Valse e-mails in omloop over betalingsachterstand belastingaangifte 2015

De Belastingdienst waarschuwt voor valse e-mails. De nieuwste valse mail heeft als onderwerp ‘Opgelegde administratieve sanctie’ en vraagt om een nog openstaand bedrag over te maken.
In de valse mail staat dat het bedrag moet worden overgemaakt naar bankrekeningnummer IE96PFSR99107001526756 tnv BTW 2015 nv onder vermelding van betalingskenmerk: BTW040889323M.

Verder dreigt de mail met hoge incassokosten als u niet betaalt.

Open de e-mail niet, maar verwijder hem meteen!


Loonbelasting en sociale verzekering

Op 12 april organiseerden we 2 webinars over de DBA: 1 voor zzp’ers en 1 voor opdrachtgevers. U kunt deze webinars terugkijken.
Webinars terugkijken
(Bron: Belastingdienst)

Asscher schrapt minimumjeugdloon vanaf 21 jaar
Jongeren vanaf 21 jaar gaan hetzelfde minimumloon verdienen als volwassenen.


In gemeenschap van goederen trouwen niet meer de standaard

De Tweede Kamer heeft op 19 april 2016 ingestemd met het wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen. In dit wetsvoorstel stellen PvdA, VVD en D66 voor de wet zo te veranderen dat trouwen in beperkte gemeenschap van goederen de standaard wordt.

Op die manier delen gehuwden alleen de inkomsten en schulden die tijdens het huwelijk worden verkregen of gemaakt. Eigen gespaard vermogen, giften en erfenissen blijven automatisch bij de oorspronkelijke eigenaar. Nederland is een van de weinige landen waar nog in algehele gemeenschap van goederen wordt getrouwd, wanneer men het niet op een andere manier regelt.


Wiebes verdubbelt boete voor belastingontduikers

Staatssecretaris Wiebes van Financiën roept belastingontduikers op hun verborgen vermogen in het buitenland snel op te geven bij de Belastingdienst. De boete voor belastingontduikers die zichzelf melden bij de Belastingdienst verdubbelt per 1 juli naar 120 procent. ,,Hoe langer je wacht, hoe duurder het wordt,’’ aldus de staatssecretaris.

De komende jaren gaan de belastingdiensten van 100 landen onderling bankgegevens uitwisselen. ,,Verstoppen kan dus niet langer. Mensen die geld verborgen houden in het buitenland, lopen onherroepelijk tegen de lamp.’’

Belastingontduikers die worden ontdekt door de belastingdienst krijgen een boete tot 300 procent over het verschuldigde belastingbedrag. Die boete komt bovenop de belastingschuld.

Voor mensen die hun geld zelf opgeven voordat de Belastingdienst het weet, bedraagt deze boete nu 60 procent. Dat verdubbelt per 1 juli naar 120 procent.


Handreiking beoordelingskader overeenkomsten arbeidsrelaties (Handreiking DBA)

De Handreiking DBA bevat het beoordelingskader dat de Belastingdienst gebruikt bij de beantwoording van de vraag of een voorgelegde overeenkomst gevolgen heeft voor de loonheffingen. Het volledige document kunt u hier lezen.


De Belastingdienst en de Kamer van Koophandel organiseren tussen 18 maart en 26 mei voorlichtingsbijeenkomsten voor zzp’ers in heel Nederland. Het onderwerp is ‘Van VAR naar DBA”.

In een dagdeel krijgt u:
· inzicht in de nieuwe wetgeving en overgangsregeling
· helderheid over de modelovereenkomsten
· informatie van de uitvoerende en beslissende partijen (zoals de Belastingdienst)
· mogelijkheid vragen te stellen aan de deskundige partijen
· goede voorbereiding voor een gesprek met nieuwe opdrachtgevers
· gelegenheid om te netwerken met andere freelancers/zzp’ers

Meer informatie
Lees in dit bericht op kvk.nl meer over het programma. U kunt zich daar voor elke bijeenkomst direct aanmelden.
Bron: KvK


Wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) aangenomen

Zojuist heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) aangenomen. De voorbereidingsfase van de nieuwe wet loopt, niet zoals eerder het plan was tot 1 april, maar tot 1 mei 2016. Op die datum komt de VAR dus definitief te vervallen en start de implementatiefase van de Wet DBA, die loopt tot 1 mei 2017. Vanaf 1 mei 2017 worden de nieuwe regels strikt gehandhaafd.

Inmiddels zijn er al diverse voorgelegde overeenkomsten geplaatst op de site van de Belastingdienst, die door opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen worden gebruikt. De staatssecretaris van Financiën heeft tijdens de behandeling in de Eerste Kamer toegezegd om te voorzien in een onafhankelijke juridische toetsing van de modelovereenkomsten door een expertpanel.

Wij verwijzen u tevens naar het op de site van de Belastingdienst gepubliceerde overzicht van bepalingen die leiden tot het oordeel ‘wel of geen dienstbetrekking’.

Bron: www.RB.nl


Definitief belastingplan 2016

In dit document kunt u de definitieve wijzigingen lezen.


Overeenstemming Belastingplan 2016

Het Belastingplan 2016 heeft door een akkoord met D66 nu voldoende steun in de Eerste Kamer.

Het Belastingplan 2016, dat in september van dit jaar werd gepresenteerd, is onder andere op de volgende punten aangepast:

· De arbeidskorting wordt trager afgebouwd. Hiervoor komt vanaf 2017 € 200 miljoen extra beschikbaar. De inkomens tussen € 35.000 en € 120.000 gaan hiervan profiteren.
· Werkende ouders worden tegemoetgekomen door vanaf 2017 € 100 miljoen extra beschikbaar te stellen voor kinderopvangtoeslag.
· De ouderenkorting gaat vanaf 2017 met € 100 miljoen omhoog.
· In 2016 komt éénmalig € 100 miljoen beschikbaar voor energiebesparende maatregelen voor huiseigenaren.
· Box 3: het heffingsvrije vermogen voor box 3 wordt in 2016 met € 3.000 verhoogd. Na indexatie komt het heffingsvrije vermogen uit op € 24.437. De kleine spaarder wordt hiermee al in 2016 ontzien.
· Belastingtarieven: het tarief in de tweede en derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting wordt minder verlaagd dan eerder aangekondigde plannen. Per 1 januari 2016 komt het belastingtarief in de tweede en derde schijf uit op 40,4%.

Volgende week debatteert de Eerste kamer over het Belastingplan 2016 en op 22 december wordt er gestemd. Op basis van die stemming weten we of het Belastingplan 2016 definitief doorgang vindt.


Presentatie transitieplan invoering Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie

De Staatssecretaris van Financiën heeft het transitieplan voor de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties naar de Eerste Kamer gestuurd. Het plan valt uiteen in twee fasen, nl. de voorbereidingsfase en de implementatiefase. Vanaf 1 januari 2017 geldt onverkort de nieuwe werkwijze.

De Staatssecretaris van Financiën heeft het transitieplan voor de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties naar de Eerste Kamer gestuurd. Hij had dat aangekondigd in de nota naar aanleiding van het verslag.

Er vallen in het plan twee fasen te onderscheiden, nl. de voorbereidingsfase en de implementatiefase. In beide fasen is de voorlichting van groot belang.
· De voorlichting: Een deel van de voorlichting wordt digitaal vormgegeven, via de website van de Belastingdienst, het Ondernemersplein en sociale media, maar ook door middel van informatie vanuit de belangenorganisaties. Daarnaast zal, op verzoek, voorlichting worden gegeven tijdens (regionale) bijeenkomsten van belangenorganisaties, brancheorganisaties en grote bedrijven. Bij de voorlichting zal benadrukt worden dat het beoordelen en publiceren van overeenkomsten een service is van de Belastingdienst, dat de model- en voorbeeldovereenkomsten dus niet verplicht zijn en dat het ook niet verplicht is om een overeenkomst voor te leggen aan de Belastingdienst.
· De voorbereidingsfase (periode heden tot 1 april 2016): In deze fase ligt de nadruk op het geven van voorlichting en op het tot stand komen van model- en voorbeeldovereenkomsten. Er wordt naar gestreefd om meer algemene modelovereenkomsten te ontwikkelen, die in een groot aantal situaties en sectoren toepasbaar zijn. Deze algemene modelovereenkomsten geven zekerheid over de loonheffingen, indien ook daadwerkelijk volgens de overeenkomst wordt gewerkt. Daarnaast is het mogelijk om (sectorale) voorbeeldovereenkomsten voor te leggen aan de Belastingdienst. Hoe sneller partijen hun (voorbeeld)overeenkomst aan de Belastingdienst voorleggen, des te meer tijd is er voor overleg met de Belastingdienst en de implementatie.
· De implementatiefase (periode 1 april 2016 tot 1 januari 2017): Vanaf 1 april 2016 worden er geen Verklaringen arbeidsrelaties meer verstrekt. Ook kan er aan bestaande VAR’s voor de periode na de inwerkingtreding geen vrijwaring worden ontleend. Opdrachtgevers en opdrachtnemers zullen, waar nodig, hun werkwijze moeten aanpassen. Tot 1 januari 2017 hebben opdrachtgevers en opdrachtnemers een inspanningsverplichting. De Belastingdienst zal toezicht houden en, met uitzondering van bepaalde situaties, in principe geen repressieve handhavingsmaatregelen nemen. Bij het houden van toezicht zal de nadruk liggen op het geven van voorlichting en het bieden van een helpende hand bij de implementatie.

De nieuwe werkwijze geldt vanaf 1 januari 2017. Er is dan voldoende tijd geweest voor partijen om (indien nodig) op een andere manier te gaan werken.


Vanaf 1 januari 2016 nieuwe Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder

Per 1 januari 2016 treedt de nieuwe Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder in werking, die bepaalt wanneer een bestuurder als DGA wordt aangemerkt en niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen.

Wel of geen DGA?
De Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016 (hierna: de Regeling), die per 1 januari 2016 in werking treedt, bepaalt welke statutaire bestuurders van vennootschappen voor de werknemersverzekeringen als directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA) worden aangemerkt. Een DGA is niet premieplichtig voor de werknemersverzekeringen, maar heeft ook geen recht op een eventuele uitkering.

Beslissend criterium blijft of sprake is van een gezagsverhouding. In de nieuwe Regeling is duidelijker als leidend beginsel vastgelegd dat er geen reële gezagsverhouding bestaat als de bestuurder zelf kan besluiten over zijn ontslag, en dus niet tegen zijn wil ontslagen kan worden. Als de bestuurder niet in een ondergeschikte positie verkeert, bestaat derhalve geen verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen.

Nieuwe tekst Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder
In de nieuwe Regeling worden de volgende criteria gehanteerd om te bepalen wie als DGA wordt aangemerkt:
· de bestuurder die, al dan niet samen met zijn echtgenoot, een zodanig aantal aandelen houdt, dat hij volgens de statuten van de vennootschap over zijn ontslag kan besluiten;
· de bestuurder die, samen met zijn bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, al dan niet tezamen met zijn echtgenoot, aandelen houdt die minimaal twee derde van de stemmen vertegenwoordigen, zodat hij over zijn ontslag kan besluiten;
· de bestuurders die gezamenlijk alle aandelen bezitten en als aandeelhouders een gelijk of nagenoeg gelijk deel van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen (nevengeschiktheid).
Verder is de nieuwe Regeling ook van toepassing op de indirect bestuurder, dat wil zeggen de bestuurder die zeggenschap in de vennootschap heeft door tussenkomst van één of meer rechtspersonen waarvan hij aandeelhouder is.

Aanpassingen
· De inwerkingtreding van de Wet Flex BV per 1 oktober 2012 maakte het mogelijk om de benoeming en het ontslag van bestuurders op te dragen aan een ander orgaan dan de algemene vergadering van aandeelhouders. Daarom verwijst de Regeling nu naar de statutaire bepalingen omtrent ontslag van bestuurders, in plaats van naar het stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders.
· De nieuwe Regeling maakt duidelijk dat voor het antwoord op de vraag of ten minste twee derde van het stemrecht op de aandelen binnen de familiekring wordt gehouden (bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad), het aandelenbezit van de bestuurder zelf ook in aanmerking moet wordt genomen. Volgens de Hoge Raad was dit voorheen niet het geval.
· Ook nieuw is de voorwaarde dat bestuurders bij nevengeschiktheid gezamenlijk alle aandelen in de vennootschap moeten bezitten.

De Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016 kunt u hier downloaden.

Indien u nog vragen heeft over dit onderwerp kunt u uiteraard contact opnemen met ons.


VAR verdwijnt: enkele gepubliceerde overeenkomsten aangepast

Publicatiedatum 1 december 2015
De Belastingdienst heeft een aantal reeds gepubliceerde overeenkomsten aangepast. Het gaat om enkele algemene modelovereenkomsten en voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen.
De aanpassing houdt in dat sommige artikelen zijn gemarkeerd. Deze artikelen bevatten de voorwaarden die van belang zijn bij het bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking. Als uw klant volgens deze overeenkomsten gaat werken, mag u deze voorwaarden niet veranderen.
De andere artikelen kan de klant wel aanpassen voor zijn eigen situatie, als dat niet in strijd is met de gemarkeerde artikelen. De overeenkomsten zijn hierdoor in meer situaties en voor meer partijen te gebruiken.

Wel of geen dienstbetrekking

Vrijdag wordt een overzicht gepubliceerd van bepalingen die leiden tot het oordeel wel of geen dienstbetrekking. Dit overzicht kunt u als hulpmiddel gebruiken bij het opstellen van een overeenkomst.

Meer informatie
De overeenkomsten en meer informatie vindt u op deze pagina: Algemene modelovereenkomsten, voorbeeldovereenkomsten en individuele overeenkomsten.


Eindejaarstips en aandachtspunten 2015

Het einde van het jaar nadert en in dit document kunt u alle tips en aandachtspunten lezen.


Aanvragen VAR 2016

Door het uitstel van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) tot 1 april 2016 blijft de huidige wet- en regelgeving tot die datum gelden. Daarom wordt de huidige overgangsregeling uitgebreid en verlengd. Een VAR afgegeven voor 2014 of 2015 blijft geldig tot de nieuwe wet in werking is getreden. Tot die tijd blijft de vrijwarende werking van de VAR voor de opdrachtgever bestaan. Als het werk, de omstandigheden en de voorwaarden niet veranderen hoeft geen VAR 2016 te worden aangevraagd. Voor alle andere gevallen kan vanaf nu een VAR 2016 worden aangevraagd. Reeds ingediende aanvragen neemt de Belastingdienst nu in behandeling.


Voorbeeldovereenkomsten

Inmiddels zijn in samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland algemene modelovereenkomsten met voorbeeldbepalingen opgesteld en gepubliceerd. Deze overeenkomsten betreffen:

– de modelovereenkomst die kan worden gebruikt in de situatie waarin de opdrachtnemer de arbeid niet persoonlijk hoeft te verrichten; Download hier de pdf
– de modelovereenkomst tussenkomst (intermediairs); Download hier de pdf
– de modelovereenkomst geen werkgeversgezag. Download hier de pdf


Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties wellicht uitgesteld

De plenaire behandeling in de Eerste Kamer (27 oktober 2015) van het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties wordt wellicht uitgesteld. Met dit wetsvoorstel wordt beoogd de VAR af te schaffen. Onder het systeem van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer, door een goedgekeurde (voorbeeld)overeenkomst te gebruiken, voor de loonheffingen zekerheid krijgen over hun relatie. Inmiddels heeft de Belastingdienst diverse modelovereenkomsten gepubliceerd op haar website.

Sinds gisteren is de Nota naar aanleiding van het verslag te vinden via rijksoverheid.nl. Hierin merkt de Staatssecretaris van Financiën enkele belangrijke punten op.
· De streefdatum voor de inwerkingtreding wordt 1 april 2016 in plaats van 1 januari 2016.
· Overeenkomsten die vóór 1 februari 2016 worden voorgelegd aan de Belastingdienst, zijn voor 1 april 2016 beoordeeld
· Er geldt een implementatietermijn tot 1 januari 2017. Opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen tot 1 januari 2017 de tijd om zo nodig hun werkwijze aan te passen aan een werkwijze die is voorzien in een voorbeeld- of modelovereenkomst.
· Het wetsvoorstel heeft geen terugwerkende kracht, dus tot het moment van de inwerkingtreding van de wet blijft de vrijwarende werking van de VAR bestaan.

Om het voorgaande nog nader uit te kunnen werken in een definitief transitieplan heeft de Staatssecretaris verzocht om de voorziene plenaire behandeling van 27 oktober 2015 enkele weken uit te stellen. In die tijd kunnen ook meer voorbeeldovereenkomsten worden beoordeeld en gepubliceerd. Het aantal voorbeeldovereenkomsten op de site van de Belastingdienst – waaronder ook algemene – wordt continu aangevuld. Het is verstandig de site geregeld te raadplegen.

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen

Bron: RB.nl


Samenvatting en slides van VAR naar BGL naar DBA

In de volgende twee pdf’s kunt u de samenvatting van maandagavond 19 oktober lezen. Ook de slides staan erbij.
Samenvatting
Presentatie slides


Vaarwel blauwe envelop!

Publicatiedatum 14 oktober 2015

Vandaag start de Belastingdienst de campagne ?Vaarwel blauwe envelop?. De Belastingdienst gaat namelijk
steeds meer post digitaal versturen. De blauwe envelop, die dit jaar zijn 100e verjaardag viert, verdwijnt
daarmee stap voor stap.

Het afscheid van de envelop gebeurt geleidelijk. De eerste berichtenstroom die volledig digitaal gaat is de
voorschotbeschikking van Toeslagen in november en december 2015.

De berichtenstromen rondom de aangifte in 2016 gaan komend jaar nog op papier en digitaal. De digitale post wordt
verstuurd naar de persoonlijke Berichtenbox op MijnOverheid. Meer informatie hierover staat op
belastingdienst.nl/digitalepost.

Voor iedere stroom die overgaat naar volledig digitaal hanteert de Belastingdienst een gewenningsperiode van twee
jaar. In deze periode worden berichten zowel op papier als digitaal in de Berichtenbox op MijnOverheid bezorgd.

Berichtenbox op MijnOverheid

Uw klant ontvangt zijn digitale post in zijn berichtenbox op MijnOverheid. Heeft uw klant nog geen account op
MijnOverheid? Dan kunt u hem er wellicht op wijzen dat het verstandig is om dit te doen. Op
belastingdienst.nl/digitalepost staat eenvoudig op een rijtje hoe uw klant dit kan doen.

Mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatie worden geholpen. Dat doet de Belastingdienst zelf of met
inzet van andere partijen zoals maatschappelijk dienstverleners.

Voor mensen die hulp nodig hebben, of mensen die juist hulp willen bieden aan een familielid, vriend of de buren,
heeft de Belastingdienst alle informatie bijeen gebracht op belastingdienst.nl/digitalepost. Meer informatie over de hulp
en ondersteuning die de Belastingdienst aan burgers biedt, staat in het dossier Ondersteuning burgers.

De komende tijd zal de Belastingdienst via de campagne extra aandacht blijven besteden aan de digitalisering van post
en het activeren van een account op MijnOverheid.

Zie ook het bericht op belastingdienst-in-beeld.nl


Prinsjesdag: Fiscale maatregelen 2016 naar tweede kamer

Op Prinsjesdag, dinsdag 15 september 2015, werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het Belastingpakket voor 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. In zijn troonrede gaf Koning Willem-Alexander aan dat de regering met de voorgenomen veranderingen in het belastingstelsel een impuls wil geven aan banengroei en de koopkracht van mensen. Lees hier de volledige special.